Encyklopedie náboženství příprava k testům

Zde je již kompletní encyklopedie, podle které se můžete připravovat na písemnou práci: Náboženství 8.A přehled klíčových pojmů, které byste měli ovládat. hinduismus: védy, Upanišády, dharma, brahma, átman, Brahma, Šiva, Višnu, reinkarnace, sansára, karma, mókša, varny, slabika óm. buddhismus: Siddhárta Gautama, dharma, 4 vznešené pravdy, 8dílná vznešená stezka, nirvána,...

Sociální útvary

Lidskou společnost netvoří navzájem od sebe izolovaní jedinci, ale lidé, kteří vstupují do různých sociálních vztahů s dalšími lidmi. Vytvářejí se různé typy uskupení, v nichž se tyto vztahy uskutečňují. Tyto vazby mohou být naprosto odlišné, od naprosté anonymity lidí někde v davu na náměstí, až po intimní vztahy...

Sociální struktura

Jedním ze základních úkolů sociologie je popsat lidskou společnost, popsat její strukturu, její proměny, atd. V této kapitole se zaměříme na její strukturu, popis jejího členění. Lidská spolešnost netvoří jeden homogenní celek, ale je vnitřně diferencovaná. Pod pojmem sociální struktura si pak představujeme složitou a relativně stabilní síť vztahů...

Člověk a společnost

V tomto textu se naučíte: jak sociologie chápe pojem společnost, jak popisuje archaickou, tradiční, moderní a postmoderní společnost, jaký vliv měla průmyslová revoluce na společnost a v čem spočívá modernizace společnosti.  Definovat pojem společnost patřilo k prvním úkolům sociologie. Dodnes se ovšem nepodařilo uspokojivě tento pojem definovat, i proto...

Pravidla a podmínky klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):   Podmínky klasifikování: minimálně 70% docházka (docházku lze ve výjimečných případech doplnit zadanou prací) napsané všechny písemné práce Pravidla klasifikace: preferováno bude vertikální hodnocení písemné práce si lze v domluveném termínu vždy opravit nebo dopsat (v případě opravy se původní...