Zadání seminární práce

SEMINÁRNÍ PRÁCE 2017/2018

Termíny

 • Vypsání témat seminárních prací
 • 6. 10. 2017
 • studenti si mohou zařídit i vypsání jiných témat, než byla dána, ale každé takové téma podléhá schválení vedoucího práce nebo vyučujícího předmětu
 • oficiálním zápisem k vyučujícímu je vlastnoruční podpis do papírové listiny se seznamem všech témat
 • výběr tématu seminární práce ze strany studentů
 • do 20. 10. 2017
 • nesplnění termínu = studentovi bude téma přiděleno učitelem
 • výběr vedoucího práce
 • tvorba práce
 • sběr materiálů, literatury
 • teoretická část
 • praktická část – provedení vlastního výzkumu
 • součástí této fáze jsou nutné alespoň 2 konzultace s vedoucím práce (nad literaturou, formou práce, metodikou, atd.) – dostanete k tomu formulář
 • odevzdání práce do 26. 1. 2018
 • obhajoba práce
 • únor 2018
 • termíny budou vypsány minimálně 3, student se zapíše na 1
 • obhajoba je komisionální
 • součástí obhajoby mohou být doprovodné materiály, počítačové prezentace

Obecné pokyny:

 • rozsah práce: 8 – 10 NS
 • práce musí být odevzdána elektronicky i písemně
 • citace musí odpovídat mezinárodním normám, viz dále
 • specifika počítačového formátování uvedena dále
 • hodnocení práce
  • základem je věcná správnost
  • dodržení počítačového zpracování (formátování)
  • množství překlepů a gramatických chyb
  • odevzdání v daném termínu

STRUKTURA SEMINÁRNÍ PRÁCE

 • titulní strana
  • obsahuje název školy, uprostřed název práce, pod ním jméno autora a vedoucího SP, dole školní rok (či datum odevzdání) – vše zarovnáno na střed
 • obsah – automatický
 • úvod
  • proč jsem si vybral/a téma, co se otázkou vůbec rozumí, co předpokládám, že zjistím (má hypotéza), co chci zjistit, z čeho vycházím – z jaké literatury
 • stať
  • teoretická část – východiska práce (stav poznatků o řešené problematice)
  • empirická část (záleží na typu SP) – použité výzkumné metody či nástroje; vlastní výzkum, experiment, sociologický průzkum (popis průběhu)
  • vlastní zjištění (záleží na typu SP, pokud SP neobsahuje empirickou část) – výsledky bádání v pramenech a jejich hodnocení (interpretace), data, tabulky, výpočty, grafy…
  • diskuse – porovnání vlastního zjištění s literaturou, jakými argumenty své zjištění podpírám, jaké protiargumenty vyvracím a čím….
 • závěr
  • stručné zhodnocení SP, cílů, výsledků, jak se potvrdilo/nepotvrdilo to, co jsem předpokládal/a
 • seznam použitých informačních zdrojů
 • přílohy – obrázky, grafy, mapy… (mohou být i v textu), přílohy jsou číslované a je na ně odkaz v textu

Poznámky pod čarou jsou zaznamenány v průběhu textu, nikoliv až na závěr.

Vlastní text seminární práce je členěn na kapitoly a podkapitoly.

FORMÁLNÍ STRÁNKA SEMINÁRNÍ PRÁCE

Závazné

Rozsah

 • 8-10 normostran (1 NS = cca 1.800 znaků včetně mezer)
 • reálná stránka nemusí odpovídat NS, rozhodující je počet znaků (14 400 – 18 000)

Formátování

 • písmo – velikost 12 bodů
 • řádkování – 1 – 2 řádky
 • zarovnání doleva, nebo do bloku
 • okraje – horní 35 mm, dolní 30 mm, levý 40 mm a pravý 25 mm
 • odsazení prvního řádku odstavce
 • mezi odstavci žádná mezera
 • nadpisy a tituly – velikost písma max. 16 b
 • označení kapitol a podkapitol – desetinné třídění (1.1.3); používají se 3 (výjimečně 4) úrovně
 • kapitoly první úrovně začínat na nové stránce
 • poznámky pod čarou – písmo 10 b; číslovat průběžně
 • stránky – arabské číslice; číslují se všechny platné stránky, přičemž na některých stránkách se čísla nezobrazují (titulní strana, prázdné stránky…); umístění dole
 • žádné záhlaví
 • automatický obsah
 • způsob odevzdání – v elektronické i tištěné podobě v deskách

Doporučené formátování, kterým se nic nezkazí

 • písmo – Times New Roman, velikost 12 bodů
 • nadpis – Arial
 • řádkování – 1,5 řádku
 • tisk – jednostranný

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

 • Hlavním zdrojem pro sestavení bibliografických odkazů jsou původní dokumenty, tradiční i elektronické. U internetových dokumentů je důležitá konkrétní verze a konkrétní umístění dokumentu v síti.
 • Transkripce nebo transliterace z nelatinkových písem se provádí podle národních nebo mezinárodních norem.
 • Pro seznamy bibliografických odkazů se jména osob uvádějí v invertovaném tvaru (příjmení, křestní a rodové jméno). Za příjmením následuje čárka a mezera. Křestní a rodová jména píšeme iniciálou s tečkou bez mezer.
 • Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme českou zkratku aj. (a jiní). Jednotlivá jména se oddělují čárkou.
 • V odkazech na periodika se uvádějí podrobnější údaje v pořadí rok, ročník (vždy arabskými číslicemi), číslo, a to v jazyce dokumentu, popř. bez zkratek, ale strana vždy zkratkou v češtině, tj. s. (ne str.).
 • Povinně se uvádí údaj o místě, nakladateli nebo vydavateli dokumentu, když jsou známy. Pokud známy nejsou, uvede se česká zkratka b.m. nebo b.n.
 • Seznam bibliografických odkazů (literatura) je zpravidla uspořádán abecedně: může však být i v číselné posloupnosti, která odpovídá pořadí citací v textu. Více citací jednoho autora řadíme podle chronologie prácí, příp. podle názvu dokumentu.
 • Poznámky označené horní indexovou číslicí v textu budou uvedeny na příslušné stránce pod čarou.
 • Citace autorů v textu provedeme takto: v kulaté závorce autor a rok vydání publikace –(Pěkný 2001) nebo (Newman, Sivan 1992).
 •  U elektronických dokumentů jsou povinné ještě tyto údaje:
 • druh elektronického nosiče uvádíme za název v hranatých závorkách: [online], [CD-ROM], [monografie na CD-ROM]
 • datum vydání elektronického nosiče
 • datum citování, kdy byl elektronický dokument skutečně čten, uvádíme za datum vydání v hranatých závorkách. U online dokumentů údaj uvádíme povinně. Před datum citování dáváme zkratku slova „citováno“: [cit. 3. května 2000], [cit. 2000-05-23], [cit. 11. ledna 2001; 21:15 SEČ].

dostupnost a přístup – u online dokumentů povinně uvádíme informaci o přesné lokaci té kopie, kterou jsme skutečně četli. Uvádějí se v ostré závorce výrazem „Dostupné na“ nebo „Dostupné v“: Dostupné na WWW: <http://www.cuni.cz>.

Příklady

 • monografie
 • Pěkný, T. (2001): Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer, Praha.
 • Newman, J., Siva, G. (1992): Judaismus od A do Z. Sefer, Praha.
 • Fenton, S. (2005): Ethnicity. Polity Press, Cambridge.
 • sborníky
 • Bičík, I. (2006): Vývoj využití ploch. In: Ouředníček, M. ed.: Sociální geografie Prahy. Karolinum, Praha, s. 47–53.
 • Cater, Ch. (2003): The Political Economy. In. Sherman, J. ed.: The Political Economy of Armed Conglict. Lynne Rienner Publisher, London.
 • periodika
 • Drbohlav, D. (1992): Kam a proč? Sídelní preference obyvatel Prahy. Demografie 34, č. 1, s. 40–51.
 • Simes, D. (2003): America’s Imperial Dilemma. Foreign Affairs 82 (6), s. 91–102.
 • elektronické dokumenty
 • Sborník příspěvků: Učitelé a jejich univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí (1999). Mezinárodní konference 23. – 25. září 1998 [online]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha. [cit. 2001-01-24]. Dostupné na WWW: <http://www.pedf.cuni. cz/svi/vydavatelstvi/ucitel/konfcz.html>.
 • Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti [online]. [Praha] : Ikaros, c1998-2001 [cit. 17. dubna 2001]. Dostupné na WWW: <http://ikaros.ff.cuni.cz>

Další možností je využít normy podle http://www.citace.com/clanky.php.

Nebo si nechat udělat citaci přímo podle generátoru http://www.citace.com/moduly.php

ČASTÉ CHYBY VYSKYTUJÍCÍ SE V SEMINÁRNÍ PRÁCI

 • Za čárkou a tečkou je mezera.
 • Pokud je na konci věty zkratka s tečkou, jako např. „atd.“, další tečka se již nepíše.
 • Mezi slovem před závorkou a začátkem závorky je mezera (asi takhle), zatímco mezi závorkou a slovem uvnitř závorky mezera není.
 • Mezi koncem závorky a následující čárkou, středníkem či tečkou se mezera nedělá (asi takhle).
 • Nadpis kapitoly nebo podkapitoly se uvádí bez tečky.
 • Sedm procent se píše 7 % a sedmiprocentní 7% (v prvním případě s mezerou a v druhém bez mezery).
 • Viz, se píše bez tečky (není to zkratka, ale rozkazovací způsob – podívej).
 • Standardní se píše s „d” a nikoliv s „t” (standarta je něco jiného než standard).
 • Pozor na zdvojené mezery, např. pomocí CTRL + H si před odevzdáním práce nahraďte dvojité mezery za jednoduché.
 • Nepište dlouhá souvětí….  Zdlouhavé hledání podmětu, přísudku, příčin a důsledků čtenáře unaví, a nebude pak schopen ocenit Vaše překvapivá zjištění.
 • Chcete-li se vyvarovat složitých, nesrozumitelných formulací, najděte si někoho, komu svou práci přečtete, případně si ji sami přečtěte nahlas, zjistíte přitom i logické nesrovnalosti a všimnete si pravopisných chyb, pravopis si raději kontrolujte pomocí Pravidel českého pravopisu, protože, jak jistě víte, kontrola pravopisu ve Wordu není vždy spolehlivá.
 • Dočetli jste do konce předchozí souvětí? Pokud ne:
 • Práci si přečtěte nahlas – je dobré mít i posluchače.
 • Nespoléhejte na pravopisnou kontrolu ve Wordu – v složitějších případech použijte pravidla.
 • A znovu: Nepište dlouhá souvětí. Pomůcka: pokud souvětí nepřečtete plynule na jedno nadechnutí, tak je rozdělte.

No Comments

Post a Comment